Πως ελέγχω εάν ο συναγερμός μου είναι κλειδωμένος

Ένώ ο συναγερμός είναι αφοπλισμένος :

Πληκτρολογήστε

* 8

9713 (εργοστασιακός κωδικός εγκαταστάτη)

0 (μηδέν) #

ξανά 0 (μηδεν) # 

Αν ακούσετε 3 μπιμ, τότε ο συναγερμός είναι κλειδωμένος.

Πιέστε Exit Exit (2 φορές) για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής

 

Item added to cart.
0 items - 0,00